Naturalmoney.org
the plan for the future
  
 

Will the Netherlands be hit by a superstorm?


19 December 2008


Taken from: Maroc.nl - 9 februari 2009: De Duistere Zijde van de MaanWill the Netherlands be hit by a superstorm?


Introduction

The purpose of this text is to estimate the risk that on February 9, 2009 a large superstorm will hit the Netherlands which may flood important parts of the Netherlands. If there is such a risk, preparations should be made for evacuation. That is the reason why I will describe some clues I have found. I have a scientific / analytical background, so I have little affinity with UFOs, Hollow Earth theories, end time prophecies and hallucinations. My aim is to discover seemingly bizarre combinations of facts to save lives if this is possible.


The sunken tower of Drienerlo

20 years ago I studies at the University of Twente. That is the reason why I know this tower. At first sight, this is a harmless piece of art.

Last Saturday, December 13th I went to film "The Day the Earth Stood Still" with my son who is nine years old. He wanted to see this movie and because we were Nijverdal, we went to the cinema in Enschede. I had not been in Enschede for years and it appeared that the cinema was near the campus of the University of Twente. We still had some time left. Therefore I showed to my son the homes of the students and the church tower. There was ice in the water. Suddenly my son saw a map of the Netherlands reflected in the ice. I could not see this map. But after he had repeatedly asked me to look again, I saw it too. All in all, this is a subjective experience that was shared by only two people, so this little value to be attached, if this fact was the only one.


The song "Low Countries" of Boudewijn de Groot

In the song "Low Countries" is an impending destructive storm on a Monday is forecasted. Since Boudewijn de Groot was pretty religiously inspired in his last CD, this indicates a possible divine intervention. February 9, 2009 is on a Monday.

Interestingly, the song "Low Countries" the eleventh song on the CD. Note also that the duration of the song is 5:55. Why this is remarkable, I will explain later in this document.


The web bot prediction

"Global Coastal Event likely in early to mid 2009: The Web Bot sees a permanent loss of low-lying territory and foresees that one continent in particular will get a major blow, but it does not say which one. Places to avoid: everything is at sea level. If there is a permanent loss of low-lying area, that area should be below sea level. It can not Bangladesh or Florida, but it must be the Netherlands. Apparently this prediction is formulated in such a way that that someone would find this out.

The problems with this prediction are:
1. Web bot predictions have not proven to be reliable. In some cases they were correct, but in some cases they were not.
2. There is talk of a "permanent" loss of a coastal area. This implies the absence of the free will of the Dutch to repair the damage.

This text is the starting post of a thread on a message board. The rest of the thread is in Dutch and can be found via the following link: Maroc.nl - 9 februari 2009: De Duistere Zijde van de Maan


Flood scenario already described

The scenario for the disaster on February 9, 2009 has been described on the site sargasso.nl:
What if it goes wrong after all?

The writer of the previous piece seems to be under the influence of the moon.

FYI: the English word for a crazy person is lunatic (luna = moon).


Another vague expression of art

I work at a government organization in Leeuwarden. Recently a piece of art was places in the form of a map where Leeuwarden was at the coast.


Lunar eclipse

It is pretty remarkable that there will be a partial lunar eclipse on February 9, 2009 around noon, while sargasso.nl also predicted that the storm will begin around noon. Perhaps the writer of the scenario knew of the eclipse. I have asked him but until now I have received no response.


Role of the moon

The Moon has a prominent role (Monday (moonday), lunar eclipse, the influence of the moon on the tide). FYI: In the Netherlands the phrase "going to the moon" refers to death and destruction.


Bizarre jokes with numbers

11 is the number of Moon.

February 9, 2009 can be written as 02/09/2009. 9 + 2 = 11. 11 is the crazy number. 09/02/2009 can therefore be rewritten as 11-11. On November 11 the counsil of 11 is elected while carnival in February. This is not my sense of humour. Maybe they can laugh about it in Lampegat but I find it disgusting to joke about this. However this is a possible clue.


Link to 9-11

A colleague pointed at the following: February 9, 2009 can be rewritten as 09/02/09. When taking together the month and year then we get 9-11. Possibly the source of the planning of February 9, 2009 is same as the source planning the attacks of September 11, 2001. The numerical logic around September 11, 2001 is extremely disturbing.


Effect of prediction on the outcome

When a prediction is made, it can affect the outcome of the prediction. When the underlying cause has a consciousness then it can be affected by the prediction. The consciousness may choose to let the prophecy come true or not to come true. The publication of a prediction can make a certain prediction therefore uncertain. This is how it works: you are planning to turn right and then someone in the car says he predicts you will turn right. At that moment you become aware of this choice yourself. Thus it may have been that the web bot could predict that something would happen on September 11, 2001, because the predictive power of the web bot was not yet known.


Conclusion

The question is whether there is a serious risk of the Netherlands being hit by a super-storm on February 9, 2009 which will destroy a significant of the coastal zone. It is difficult to say whether something will happen February 9, 2009. The cluesare not very satisfactory but there is some risk that this disaster will occur. Tens of thousands of people could be killed. Therefore the risk should be taken seriously.

The following should be done:
1. More information should be gathered (preferably more convincing data). Perhaps people on this forum can find additional evidence to confirm or disprove this story. Psychics have a special mission to retrieve this kind of information.
2. The information gathered should be investigated. I am thinking of a committee of wise men (not a meeting of people that only talk but people with insight and thoroughness).

When there are new developments then I will try to do something with them.Original text in Dutch:Wordt Nederland getroffen door een superstorm?


Inleiding

Het doel van dit document is om het risico in te schatten dat op 9 februari 2009 een grote superstorm Nederland gaat treffen, waarbij aanzienlijke delen van Nederland onder water gaan lopen. Wanneer dit risico aanwezig is, moeten voorbereidingen worden getroffen voor evacuatie. Daarom ga ik een aantal gevonden aanwijzingen beschrijven. Ik heb een wetenschappelijk / analytische achtergrond, dus heb ik weinig affiniteit met UFO's, holle aarde, eindtijdvoorspellingen en hallucinaties. Mijn streven is om bizar ogende combinaties van feiten te gebruiken om waar mogelijk mensenlevens te redden.


De verzonken kerktoren van Drienerlo

http://www.typicalmedia.com/details.php?pid=11654
Zelf heb ik 20 jaar geleden aan de Universiteit Twente gestudeerd. Vandaar dat ik dit torentje ken. Zo op het eerste gezicht is dit een onschuldig kunstwerk.

Afgelopen zaterdag 13 december ben ik met mijn zoon van 9 naar de film "The Day the Earth Stood Still" gegaan. Hij wilde deze film graag zien, en omdat we deze dag in Nijverdal waren, gingen we in Enschede naar de bioscoop. Ik was jaren niet in Enschede geweest en het bleek dat deze bioscoop tegenover de campus van de Universiteit Twente stond. We hadden nog tijd over. Daarom heb ik mijn zoon, behalve de studentenhuisvesting, ook dit kerktorentje laten zien. Er lag ijs in het water. Plotseling zag mijn zoon een kaart van Nederland in het ijs bij het torentje. Ik kon deze kaart niet zien. Maar nadat hij me er meerdere malen op had gewezen, zag ik het ook. Al met al is dit een subjectieve ervaring die door slechts twee personen werd gedeeld, zodat hieraan weinig waarde moet worden gehecht, als dit feit op zichzelf zou staan.


Het lied "Lage Landen" van Boudewijn de Groot

http://www.boudewijndegroot.nl/bdgll07.htm#ll
In het lied "Lage Landen" wordt een dreigende zware storm voorspeld op een maandag. Aangezien Boudewijn de Groot in zijn laatste cd's nogal religieus geïnspireerd werd, wijst dit mogelijk op een goddelijke interventie. 9 februari 2009 valt op een maandag.

Opvallend is dat het lied "Lage Landen" het elfde nummer is op de cd. Opvallend is ook dat de duur van het lied 5:55 is. Waarom dit opvallend is, leg ik verderop in dit document nog uit.


De web bot voorspelling

http://www.niburu.nl/index.php?articleID=19136
"Globale kust gebeurtenis waarschijnlijk begin tot medio 2009: Het Web Bot ziet globaal een permanent verlies van laaggelegen grondgebied en voorziet dat één continent in het bijzonder een flinke klap zal krijgen, maar het zegt niet welke. Te vermijden plaatsen: alles dat op zeeniveau ligt." Wanneer sprake is van een permanent verlies aan laaggelegen gebied, moet dat gebied onder zeeniveau liggen. Het kan dus niet Bangladesh of Florida zijn, maar het moet Nederland zijn. Kennelijk is deze voorspelling zo geformuleerd, dat het mogelijk de bedoeling was dat iemand dat zou ontdekken.

De problemen met deze voorspelling zijn:
1. Web bot voorspellingen zijn niet betrouwbaar gebleken. In een aantal gevallen kwamen ze wel uit, maar in aantal gevallen ook niet.
2. Er wordt gesproken van een "permanent" verlies aan kustgebied. Dit veronderstelt de afwezigheid van de vrije wil van de Nederlanders om de schade te herstellen.


Overstromingsscenario al beschreven

Het concrete scenario voor de ramp op 9 februari 2009 is al beschreven op de site sargasso.nl:
http://sargasso.nl/archief/tag/overstroming

De schrijver van het voorgaande stuk lijkt nogal onder de invloed te staan van de maan:
http://sargasso.nl/archief/2008/12/1...maan-in-jaren/

Ter informatie: het Engelse woord voor gek is lunatic (luna = maan).


Nog een vage kunstuiting

Ik werk bij een overheidsorganisatie in Leeuwarden. Onlangs heeft mijn manager een kunstwerk opgehangen in de vorm van een landkaart waarbij Leeuwarden aan zee lag.


Maansverduistering

Buitengewoon opmerkelijk is dat er in Nederland op 9 februari 2009 rond het middaguur een gedeeltelijke maansverduistering plaats zal vinden, terwijl op sargasso.nl ook voorspeld is dat de storm rond het middaguur zal beginnen. Misschien was de schrijver van het scenario op de hoogte van de maansverduistering. Ik heb de schrijver hiernaar gevraagd. Tot op heden heb ik nog geen antwoord gekregen.
http://www.astronova.nl/09-02-09-ple.html
http://hemel.waarnemen.com/moon/luna...2000-2049.html
http://www.astro.oma.be/GENERAL/INFO...ec_2009.html#2


Rol van de maan

De rol van de maan is erg nadrukkelijk (maandag, maansverduistering, invloed van de maan op het getij). Ter informatie: we kennen in Nederland nog de uitdrukking "naar de maan gaan" die wijst op dood en vernietiging.


Bizarre grappen met getallen

11 is het getal van de maan.

9 februari 2009 kan geschreven worden als 9-2-2009. 9 + 2 = 11. 11 is het gekkengetal. 9-2-2009 kan daarom door optelling worden herschreven als 11-11. Nu wordt op 11-11 de raad van 11 gekozen terwijl carnaval in februari is. Dit is niet mijn gevoel voor humor. Misschien dat ze hier in Lampegat om kunnen lachen, maar ik vind het walgelijk om hier grappen over te maken. Het is echter wel een mogelijke aanwijzing.


Verband met 9-11

Een collega wees me nog op het volgende: 9 februari 2009 kan worden herschreven als 09-02-09. Voegen we de maand en het jaar samen en tellen we deze op, dan krijgen we 9-11. Mogelijk is de bron van de planning van 9 februari 2009 dezelfde als de aanslagen van 11 september 2001. De getallogica rond 11 september 2001 is buitengewoon verontrustend:
http://www.martinrai.com/11_september_2001.htm


Invloed van de voorspelling op het resultaat

Wanneer een voorspelling wordt gedaan, kan deze voorspelling de uitkomst beïnvloeden. Wanneer de achterliggende oorzaak een bewustzijn heeft, kan deze door de voorspelling worden beïnvloed. Zo kan het bewustzijn ervoor kiezen de voorspelling uit te laten komen of juist niet uit te laten komen. Het bekend maken van een voorspelling, maakt een zekere voorspelling daardoor onzeker. Dit is als volgt voor te stellen: je bent van plan rechts af te slaan, en iemand in de auto zegt dat hij voorspelt dat je rechts af zult slaan. Op dat moment word je jezelf bewust van deze keuze. Zo kan het mogelijk zijn geweest dat de web bot 11 september 2001 correct kon voorspellen, omdat de voorspellende kracht van de web bot toen nog niet bekend was.


Conclusie

De vraag is of er een serieus gevaar is dat op 9 februari 2009 Nederland wordt getroffen door een superstorm waarbij een belangrijk deel van het kustgebied verloren kan gaan. Het is moeilijk te zeggen of er op 9 februari 2009 iets gaat gebeuren. De aanwijzingen zijn op zich niet erg bevredigend, maar er bestaat een zeker risico dat deze ramp gaat plaatsvinden. Deze ramp kan tot tienduizenden doden leiden. Daarom moet het risico wel serieus genomen worden.

Eigenlijk zou het volgende moeten gebeuren:
1. Er moet meer informatie worden vergaard (liefst met meer overtuigingskracht). Misschien dat mensen op dit forum aanvullende aanwijzingen kunnen vinden die dit verhaal bevestigen of ontkrachten. Paranormaal begaafde mensen hebben een speciale opdracht om deze informatie te achterhalen.
2. De vergaarde informatie zal onafhankelijk getoetst moeten worden. Ik denk daarbij aan een commissie van wijzen (geen vergaderclubje met leuteraars maar mensen met inzicht en doortastendheid).

Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zal ik zeker proberen hier iets mee te doen.